Akt o proceni rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Prema zakonu o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) u obavezi ste da posedujete Akt o proceni rizika.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Procena rizika za cilj ima prevenciju kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili neutrališe rizike u potpunosti.

Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom.

UPLINK SECURITY SERVICES D.O.O. poseduje licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslugu procene rizika i izrade Akta o proceni rizika, pružamo timom visoko kvalifikovanog kadra u našim redovima